>

Povinně zveřejňované informace - Obec Malínky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Povinně zveřejňované informace

Obecní úřad

1. Název

Obec
Malínky

2. Důvod a způsob založení


Obec
Malínky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s Ústavou a s § l a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a 61 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích).


3. Organizační struktura


Ing. Jiří Bartošík - starosta obce                   mobil: 603 872 351

Vlastimila Mrázková - místostarostka obce

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa


Obec Malínky
Malínky 75

683 33 Nesovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obec
ní úřad Malínky
Malínky 75
683 33 Nesovice

4.3 Úřední hodiny

pátek    18:00 - 19:00 hod.
sobota  09:00 - 11:00 hod. (jen pro oznámený výběr poplatků a plateb)

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad Malínky - 517 369 610,
                               603 872 351 - starosta obce


4.5. Číslo faxu

není


4.6 Adresa internetové stránky

www.malinky.cz


4.7 Adresa e-podatelny

info@malinky.cz

4.7 Adresa datové schránky

9pba8ea

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 18320731 / 0100
Variabilní symbol: na vyžádání

6. IČ


00
373 451

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů


-
8.2 Rozpočet


Rozpočet z aktuálního roku viz úřední deska


9. Žádosti o informace


1. Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
2. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují poskytovatelé.
3. Písemná žádost by měla být adresována Obecnímu úřadu
Malínky.
4. V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.
5. Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku
) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30- ti dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel ve spolupráci s koordinátorem jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.
6. Koordinátor vydá jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech § 7 - § 11 zákona č.106/1999 Sb.
7. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti poskytovatele ani k působnosti OÚ, po dohodě s koordinátorem poskytovatel věc odloží a žadatele o této skutečnosti vyrozumí do tří dnů.
8. V kladném případě poskytne poskytovatel informaci nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání.
9. Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku.
10. Proti rozhodnutí úřadu obce o odmítnutí žádosti lze podat u obce
Malínky odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možno podat na obecním úřadě
Malínky.

- osobně návštěvou obecního úřadu v době úředních hodin, v jinou dobu v pracovní dny jen dle předchozí domluvy,

- poštou na adresu úřadu,
- elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny ( info@malinky.cz), nebo na alternativní adresu úřadu,
- prostřednictvím datové schránky: 9pba8ea

11. Opravné prostředky

-


12. Formuláře


viz formuláře ke stažení na www.mvcr.cz


13. Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací


viz položka krizové situace


14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce. Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, patří tyto normy v platném znění:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 379/2005Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

z
ák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

nař. vlády ČR č.37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Evidence obyvatel

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


14.2 Vydané právní předpisy


Obec
Malínky vydává v rámci své místní působnosti obecně závazné vyhlášky: viz položka vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací


za kopii dokumentu vyžádaných v rámci poskytování informací po 5 Kč/1 starna A4

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Přijaté žádosti a odpověď na podané žádosti:Podaná žádost o poskytnutí informaci ze dne 28.06.2018


Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 16.08.2017

Podaná žádost o poskytnutí informací včetně odpovědi ze dne 30.5.2017
Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 23.03.2017

Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 02.03.2017

Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 28.02.2017

  • Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 28.02.2017


Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 30.07.2015


Podaná žádost o poskytnutí informací ze dne 08.02.2016

 
Weather Underground PWS IMALNKY2
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky